Polityka Prywatności / RODO

Polityka prywatności
Prywatność informacji polega na zapewnieniu użytkownikom pewnej kontroli nad tym kiedy, w jaki sposób i w jakim stopniu informacje na ich temat są przekazywane innym.
Dostawca usługi RoamingSim zobowiązuje się do zapewnienia ochrony prywatności zgodnie z prawem, pozostawiając Ci wybór, czy chcesz podać informacje o sobie, a jeśli tak, to jaki ma być charakter i jakoś
tych informacji. Korzystając ze strony internetowej i usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie będziesz mógł korzysta
ze strony internetowej ani oferowanych na niej usług.

Dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane.
Pod pojęciem danych osobowych kryją się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
RoamingSim będzie zbierać od Ciebie dane osobowe, które są niezbędne w celu dostarczenia Ci subskrybowanej usługi, takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu. RoamingSim może również zbierać informacje o Twojej lokalizacji. Informacje te oparte są na lokalizacjach nadajników komórkowych, używanych do przekazywania połączenia z telefonu komórkowego, lub na lokalnych numerach dostępowych kraju wybieranych w celu korzystania z karty telefonicznej.
W niektórych krajach możemy poprosić o wydany przez rząd osobisty numer identyfikacyjny (ID) w ograniczonych okolicznościach, w tym podczas konfigurowania konta bezprzewodowego i aktywacji urządzenia zgodnie z wymogami prawa.
Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, RoamingSim nie przekaże Twoich danych osobowych żadnej innej osobie, chyba że za Twoją zgodą, lub jeśli nie będziemy do tego zmuszeni przez prawo.

Dane osobowe dzieci
Rozumiemy znaczenie podjęcia dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci korzystających z produktów i usług RoamingSim. Dzieci w wieku poniżej 16 lat w UE lub odpowiednio poniżej minimalnego wieku dopuszczanego w zależności od jurysdykcji nie mogą korzystać z usług RoamingSim, chyba że jedno z rodziców wyrazi na to możliwą do zweryfikowania zgodę. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia lub odpowiednio poniżej minimalnego wieku dopuszczanego w zależności od jurysdykcji, poza powyższymi okolicznościami podejmiemy kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych informacji. Jeśli rodzic musi w dowolnym momencie uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć dane powiązane z dzieckiem, może skontaktować się z nami za pośrednictwem zakładki Kontakt na naszej stronie.

Informacje nieosobowe
RoamingSim może automatycznie gromadzić dane nieosobowe o Tobie. Obejmuje to między innymi informacje techniczne na temat urządzenia mobilnego, systemu i oprogramowania aplikacyjnego oraz urządzeń peryferyjnych, rodzaju przeglądarki internetowej i adresu IP, z którego korzystasz, oraz strony, która powiązała Cię ze stroną RoamingSim. Informacje te są wykorzystywane, aby pomóc Top Connect w zapewnieniu najbardziej efektywnej strony internetowej.
RoamingSim wykorzystuje dane nieosobowe do celów wewnętrznych oraz w celu ułatwienia nam interakcji z użytkownikami witryny. RoamingSim może również udostępniać informacje nieosobowe w formie zbiorczej stronom trzecim w celu zilustrowania trendów i wzorców. Na podstawie tych informacji nie można Cię zidentyfikować.

Cel gromadzenia i udostępniania Twoich danych osobowych
RoamingSim będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe do obsługi klienta, w celu dostarczenia informacji, o które możesz poprosić, oraz w celu dostosowania Twojego doświadczenia na stronie internetowej lub w serwisie. Twoje dane osobowe są wykorzystywane przez RoamingSim do odpowiadania na Twoje żądania, przeprowadzania transakcji, dostosowywania ofert do Ciebie oraz do ogólnych wewnętrznych celów biznesowych.
RoamingSim wykorzysta informacje finansowe (numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej i inne dane elektronicznego środka płatniczego) do wystawienia rachunku za produkty lub do przeprowadzenia transakcji w inny sposób. Dokonując zakupu na stronie internetowej lub korzystając z usług, wyrażasz zgodę na przekazywanie przez RoamingSim s Twoich informacji finansowych dostawcom usług rozliczeniowych Top Connect (procesor kart kredytowych Adyen, PayPal) oraz stronom trzecim, z których usług RoamingSim korzysta do przeprowadzania Twoich transakcji. Te strony trzecie mogą obejmować firmy wydające karty kredytowe i instytucje bankowe wykorzystywane do przeprowadzenia transakcji. Wymagamy od wszystkich stron trzecich wprowadzenia odpowiednich technicznych i operacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, zgodnie z prawem UE dotyczącym zasad ochrony danych.
RoamingSim prowadzi działalność w wielu krajach. Wymagamy od wszystkich usługodawców przetwarzania Twoich informacji w bezpieczny sposób i zgodnie z prawem UE dotyczącym ochrony danych. Wykorzystujemy standardowe środki zgodnie z prawem UE, aby legalizować przekazywanie danych poza UE.
Jeśli dodatkowo wyraziłeś zgodę, RoamingSim może wykorzystać Twoje dane osobowe do skontaktowania się z Tobą w celu udostępnienia Ci informacji, które mogą Cię zainteresować. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych informacji, zaznacz, że RoamingSim nie może tego robić w odpowiednim punkcie na stronie internetowej, na której przekazujesz RoamingSim swoje dane osobowe. Jeśli później zmienisz zdanie, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem zakładki Kontakt. O rezygnacji z otrzymywania wspomnianych informacji możesz nas również poinformować za pośrednictwem wiadomości e-mail. Pamiętaj, że zmiany Twoich preferencji mogą nie być skuteczne natychmiast. Należy pamiętać, że usunięcie z tych komunikatów będzie miało zastosowanie wyłącznie do przetwarzania danych w przyszłości, a nie do danych, które zostały już przetworzone zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jesteś, lub w celu podjęcia kroków wymaganych przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest konieczne dla spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega RoamingSim;
akceptując niniejszą politykę prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania Ci naszych informacji i ofert.
Jeśli nie podasz danych osobowych, o których mowa w ust. 2, RoamingSim nie będzie w stanie świadczyć Ci swoich usług.

Funkcje społeczności
Witryna i usługi mogą udostępniać użytkownikom czaty, fora, fora dyskusyjne i / lub inne funkcje społecznościowe. Pamiętaj, że wszelkie informacje ujawniane w tych obszarach stają się informacjami publicznymi i powinieneś zachować ostrożność, decydując się na ujawnienie swoich danych osobowych, finansowych lub innych.

Bezpieczeństwo danych osobowych
RoamingSim podejmie uzasadnione kroki, aby upewnić się, że dane, które zbieramy, wykorzystujemy lub ujawniamy, są dokładne, kompletne i aktualne.
RoamingSim podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, są chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem i utratą lub przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.
Dane, które nam przekazujesz, są chronione przy użyciu technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL jest standardową w branży metodą szyfrowania danych osobowych i danych kart kredytowych, aby można je było bezpiecznie przesyłać przez Internet.
RoamingSim podejmie również uzasadnione kroki w celu zniszczenia lub usunięcia danych osobowych, gdy już nie będą dla nas użytecznie i nie będzie konieczne zatrzymywanie danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.
Należy pamiętać, że przechowujemy dane osobowe, dopóki nie będzie to konieczne do świadczenia usług RoamingSim lub dopóki nie będziemy mieć prawnego obowiązku ich przetwarzania.
Aby określić odpowiedni okres przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych oraz cele, dla których je przetwarzamy. Musimy również wziąć pod uwagę okresy, w których możemy być zmuszeni do przechowywania danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub w celu rozpatrzenia skarg, zapytań i ochrony naszych praw w przypadku dochodzenia roszczeń.

Twoje prawa do ochrony danych
W pewnych okolicznościach, zgodnie z prawem, masz prawo do:
Poproszenia o informacje na temat tego, czy przechowujemy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to jakie to informacje i dlaczego je przechowujemy lub wykorzystujemy.
Poproszenia o dostęp do swoich danych osobowych (wniosek o dostęp do danych podmiotu). Dzięki temu możesz otrzymać kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
Poproszenia o korektę danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Umożliwia to poprawienie niekompletnych lub niedokładnych danych, które przechowujemy na Twój temat.
Żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zdezaktywowanie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo poprosić nas o zdezaktywowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych, jeżeli skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania.
Sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i gdy w Twojej konkretnej sytuacji jest coś, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
Sprzeciwienia się zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu –które nie może być predmiotem jakichkolwiek zautomatyzowanych decyzji, podejmowanych przez nas, z wykorzystaniem danych osobowych użytkownika, lub profilowania go.
Poproszenie o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możeliwe jest zawieszenie przez nas przetwarzania danych osobowych na Twój temat, na przykład, jeśli chcesz, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód przetwarzania.
Poproszenia o przekazanie Twoich danych osobowych w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej do Ciebie lub innej strony (powszechnie znanej jako prawo do „przenoszenia danych”). Dzięki temu możesz zabrać od nas swoje dane w formacie elektronicznie użytecznym i mieć możliwość przeniesienia danych na inną stronę w formacie elektronicznym.
Wycofania zgody. W nsstępstwie wyrażenia przez Ciebie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie Twoich danych osobowych w określonym celu, masz również prawo do wycofania swojej zgody na to konkretne przetwarzanie w dowolnym momencie. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody nie będziemy przetwarzać danych w celu lub celach, na które pierwotnie się zgodziłeś, chyba że mamy inną uzasadnioną podstawę do tego.
Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej zakładki kontaktowej na stronie lub skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pocztą: info@roamingsim.pl
Możesz sprawdzić i poprawić niektóre dane osobowe po zalogowaniu się na stronie za pomocą swojego konta.

Anonimowość
RoamingSim dokłada wszelkich starań, aby umożliwić naszym klientom prowadzenie działalności za pośrednictwem dowolnych świadczonych przez nas usług bez konieczności identyfikacji. W niektórych okolicznościach, takich jak przekazanie nam danych karty kredytowej, oczywiście nie możemy się z Tobą skontaktować anonimowo. Jednakże, damy Ci możliwość działania anonimowo lub pseudo-anonimowo, chyba że istnieją uzasadnione powody praktyczne lub prawne, które wymagają Twojej identyfikacji.

Pliki cookie, śledzenie witryny i linki
Plik cookie to fragment danych tymczasowo przechowywanych na dysku twardym użytkownika, zawierający informacje o nim. Plik cookie zawiera dane kontaktowe i informacje umożliwiające nam identyfikację Twojego komputera za pomocą usług RoamingSim. Plik cookie pomaga użytkownikowi zaoszczędzić czas. Na przykład, ustawiając plik cookie na naszej stronie, nie musisz logować się przy użyciu swojego konta więcej niż raz podczas każdej wizyty, oszczędzając w ten sposób czas na naszej stronie. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Może to jednak uniemożliwić pełne korzystanie z witryny.
Używamy oprogramowania śledzącego do monitorowania wzorców ruchu klientów i korzystania z witryny, co pomaga nam opracować projekt i układ stron internetowych. To oprogramowanie nie pozwala nam przechwytywać żadnych danych osobowych.
Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron. Należy pamiętać, że RoamingSim nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności w innych witrynach. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez tę stronę internetową.

Zmiany w polityce prywatności
RoamingSim zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Powiadomienie zostanie wysłane również pocztą elektroniczną.

Shopping Cart